Patyčių prevencija

Kas yra patyčios?
Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. Patyčios gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, žodinės, fizinės, socialinės ar elektroninės.

Svarbios nuostatos apie patyčias

  1. Dėl patyčių nėra kaltas besityčiojantis ar mokinys iš kurio tyčiojasi. Dėl patyčių kalta aplinka, kurioje susidaro palankios sąlygos patyčių kultūrai plisti. Besityčiojančiam mokiniui taip pat reikalinga pagalba (socialinių įgūdžių stiprinimas, pagalba susitvarkant su psichologine įtampa).
  2. Patyčios nėra normalus ar toleruotinas socialinis procesas. Patyčios palieka gilų ir ilgalaikį emocinį skausmą žmoguje.
    Juokas skirtas prajuokinti, o patyčios įskaudinti. Kartais peržengiama riba tarp juoko ir patyčių. Apie tai reikia kalbėtis su mokiniais, reikia padėti jiems išmokti parodyti savo ribas (,,sustok, man jau nemalonu”, ,,jau užtenka, man nemalonu”, ,,gana”).
  3. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje, nuo vidurinės pakopos (6-12 klasės) klasės auklėtojai ne visada būna prie vaikų. Pastebėti patyčias darosi vis sunkiau. Todėl svarbu kalbėtis su mokiniais apie jų pačių reagavimą į patyčias ar užgaulų elgesį. Pabrėžiant, kad jie visada gali pasakyti mokytojui apie patiriamas/matomas patyčias.

Patyčių prevencija ir intervencija Žaliojoje mokykloje

Pradinėje pakopoje (1–4 klasės) klasės mokytojai vadovaujasi ,,Charlie” patyčių prevencijos programa, kuri įgyvendinama klasės valandėlių metu ar pagal poreikį.

Vidurinėje pakopoje (5–10 klasės) prevencinės programos įgyvendinamos etikos pamokose su socialiniu pedagogu ir/ar klasės auklėtoju. Prevencinės programos apima tokias temas kaip savivertės stiprinimas, klasės socialinis klimatas, stereotipai, bendravimo kultūra internete, vienas kito priėmimas, pagarba kitokiam, nei aš.
Mokyklos švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas) kalba su mokiniais ir primena jiems, kas yra patyčios bei kur ir kaip ieškoti pagalbos. Du kartus per metus daromos anoniminės apklausos apie mokinių savijautą.

Į patyčias reaguojama pagal apraše numatytą tvarką. 

Kur kreiptis?
Asmuo, pastebėjęs administracijos atstovą, mokytoją, švietimo pagalbos specialistą ar kitą darbuotoją tyčiojantis iš mokinio ir/ar įtaręs patyčias, turėtų informuoti mokyklos Vaiko gerovės komandos narius (vaikogerovesgrupe@zaliojimokykla.lt). Mokinys apie suaugusiojo žmogaus patyčias mokykloje gali pranešti klasės auklėtojui, mokytojui, psichologui, mokyklos socialiniam pedagogui ar administracijai ir apie tai informuoja savo tėvus/ globėjus, kuriems rekomenduojama kreiptis į Vaiko gerovės grupę.
Patyčių dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama psichologo, švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba.

Naudingos nuorodos: